ORANGE STUDIO ARCHITEKTURA WNĘTRZ

ul. Murarska 19/6U „Dom przy Jaremy”

31-311 Kraków

(wejście bezpośrednio od strony ulicy wewnętrznej)

Telefon kontaktowy:

+ 48 511 003 901

biuro@orangestudio.com.pl

NIP: 656 203 12 56
REGON: 12 09 34 706


Mbank: PL 67 1140 2004 0000 3402 8344 5474

Orange Studio

  Dodaj załącznik:

  [recaptcha]

                                                                            Ochrona Danych Osobowych – obowiązek informacyjny

   

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Orange Studio Architektura Wnętrz z siedzibą w Woli Filipowskiej, ul. Brzozowa 21, 32-065 Wola Filipowska.

   

  Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

   

  Realizacja umowy

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych.

   

  Obowiązek informacyjny

  – Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,

  – posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych),

  – ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  – Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  – Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu czasu na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy.

  – Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem email biuro@orangestudio.com.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

   

  – w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby funkcjonowania niniejszej umowy jest:

  1) Zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem na podstawie akceptacji treści niniejszej umowy, w celu poprawnej realizacji umowy i świadczenia odpowiedniej jakości usług – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO).

   

  2) Ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO.